StartRodzina 500+

Rodzina 500+

 Od 1 lipca 2019 r. 500+ na każde dziecko. Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci opublikowane w Dzienniku Ustaw.


W Dzienniku Ustaw z dnia 17 maja, pod pozycją 924 opublikowana została ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładająca m.in., że świadczenie to przysługiwać będzie na każde dziecko bez względu na dochód, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wnioski przez internet będzie można składać już od 1 lipca 2019 r., przez rządowy portal Emp@tia, Portal Usług Elektronicznych PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną, czyli strony internetowe banków. W tradycyjnej formie papierowej wnioski będą przyjmowane przez MGOPS w Szepietowie od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Pobierz treść ustawy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000924/O/D20190924.pdf

 

Czytaj więcej o zmianach w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w formie pliku PDF   (czyli informacja poniżej)

Poniżej przedstawiamy główne założenia nowelizacji ustawy 500+, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

1. Świadczenie 500+ na każde dziecko bez kryterium dochodowego

Nie będzie obowiązywać żadne kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze 500 plus. Oznacza to, że świadczenie będzie należeć się każdej rodzinie posiadającej dzieci – w wieku do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane bez względu na sytuację materialną rodziny, dlatego nie trzeba będzie składać dodatkowych dokumentów, jak choćby zaświadczenia o dochodach czy orzeczenia o alimentach lub orzeczenia o niepełnosprawności.

Obecnie, aby otrzymać pieniądze na pierwsze lub jedyne dziecko nie można przekroczyć dochodu 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto miesięcznie w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

2. Niepotrzebne zaświadczenie o alimentach

Od 1 lipca 2019 r. samotny rodzic nie będzie musiał już dostarczać dokumentu potwierdzającego, że wystąpił o alimenty na dziecko od jego ojca lub matki. Do tej pory w przypadku samotnego rodzica, jeśli ten chciał otrzymać 500 plus, musiał złożyć oświadczenie, że wystąpił o alimenty od ojca lub matki dziecka. W przeciwnym razie nie otrzymywał świadczenia.

3. Świadczenie 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej

Prawo do świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” będą miały również dzieci umieszczone we wszystkich typach placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałych formach instytucjonalnej pieczy (do 18. roku życia). Wnioski składać będą dyrektorzy tych placówek (np. domów dziecka czy pogotowia opiekuńczego). W związku z tym, że placówki te dysponują środkami na utrzymanie dzieci, to dodatek w wysokości świadczenia 500 plus, powinien być przeznaczany na ich dodatkowe potrzeby, a w szczególności na rozwój zainteresowań, zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych. Obecnie prawo do dodatku wychowawczego, który jest odpowiednikiem świadczenia 500+, mają dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

4. Trzy miesiące na złożenie wniosku na nowo narodzone dziecko

Znowelizowana ustawa wprowadziła także trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Przykładowo, jeśli dziecko urodziło się w sierpniu, a wniosek złożyli dopiero w październiku, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Dziś świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez wyrównania.

5. Ciągłość świadczenia po śmierci rodzica

Nowe przepisy umożliwią także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć „swój” wniosek o świadczenie.

6. Informacja o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową

Od 1 lipca 2019 r. odpowiedź w sprawie przyznania 500 plus przekazana zostanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail (informację będzie można odebrać także osobiście). Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzyma wypłaty tego świadczenia.

Obecnie postępowanie w sprawie przyznania 500 plus kończyło się wydaniem oficjalnej decyzji administracyjnej wysyłanej listem poleconym.

Od 1 lipca 2019 r. decyzje administracyjne będą wydawane tylko w przypadkach odmowy przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

WAŻNE

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, tj. bez kryterium dochodowego będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

 

Wnioski będzie można składać w sposób tradycyjny (osobiście w urzędzie lub na poczcie) i elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

 

Uwaga!

Najbliższy okres zasiłkowy będzie dłuższy. Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca 2019 r., mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r. czyli przez 23 miesiące. Rodzice po raz kolejny będą składać wnioski o 500+ dopiero w lutym 2021 r. (na okres zasiłkowy 1 czerwca 2021 - 31 maja 2022 r.).


 

 

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy 2018/2019

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okresy świadczeniowe. Prawo do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2018/2019 ustala się na okres od miesiąca października 2018 r. do miesiąca września 2019 r.

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 (zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) będzie można:

  • od 1 lipca 2018 r. przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną ( m.in. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.zus.pl), poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie www.mpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem Platformy Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl) ).
  • od 1 sierpnia 2018 r. składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie w pokoju nr 4.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 31 października 2018 r. (art. 21 ust 4 w/w ustawy).

Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik 2018 r. następuje do dnia 30 listopada 2018 r. (art. 21 ust. 5 w/w ustawy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2018 r. (art. 21 ust. 5 a w/w ustawy)

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2019 r. (art. 21 ust. 5 b w/w ustawy) (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego 2019 r. (art. 21 ust. 5 c w/w ustawy) (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia/stycznia!)

Punkt obsługi Programu Rodzina 500+ działa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szepietowie przy ul. 1 Maja 25B (pokój nr 4).

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek 8.30 – 15.30

 
Początek strony