StartPrzemoc w Rodzinie

Przemoc w rodzinie

 

Szanowni Państwo,


     Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r., znak:DPS-VII.070.8.2020.JS poinformowało, że Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

       Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

     Mając na względzie powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o ewentualnej możliwości korzystania z przedmiotowej aplikacji przez osoby doznające przemocy w rodzinie do wiadomości wszystkich zespołów interdyscyplinarnych z terenu Państwa województw (ewentualnie innych podmiotów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO


Dokument do pobrania - pobierz


Procedura "Niebieskie Karty"


W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty". Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu właśnie o tę procedurę. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem tego typu przemocy. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury "Niebieskie Karty" na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Dokumentem wszczynającym procedurę i stwierdzającym podejrzenie występowania przemocy jest formularz „Niebieska Karta - A", który wypełniany jest przez przedstawiciela jednego z wyżej wymienionych podmiotów. Wszczęcie procedury poprzez wypełnienie formularza może odbyć się w różnych okolicznościach: podczas interwencji patrolu policyjnego w domu, w Ośrodku Pomocy Społecznej, podczas wizyty pracownika socjalnego w środowisku, czy na przykład w szkole, do której uczęszcza dziecko.

„Niebieska Karta - B", która stanowi zbiór przydatnych informacji powinna być przekazana osobie doświadczającej przemocy po wypełnieniu części A.

Elementami procedury „Niebieskie Karty" jest również cześć „Niebieska karta - C" oraz „Niebieska Karta - D", które wypełniane są w toku podejmowania kolejnych czynności. Wypełnioną „Niebieską Kartę - A" przekazuje się Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie gminy Szepietowo w ciągu 7 dni od daty jej wypełnienia.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390.)

Informacja

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE- przedłużony termin naboru do 30.09.2018r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w 2018 roku planuje realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Adresowany on jest do następujących grup sprawców:

1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno edukacyjnym;

2) osób, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazanych przez organy ścigania lub inne instytucje (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);

3) osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej;

4) osób zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

    Głównym celem programu, wokół którego będą koncentrowały się wszystkie podejmowane działania jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Realizowany będzie w formie indywidualnych oraz grupowych zajęć korekcyjno-edukacyjnych w wymiarze 62h dla każdego uczestnika. Więcej informacji w siedzibie i na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem: https://pcprwysokiemazowieckie.pl/ oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie, nr tel. 661413331.


 

INFORMACJA O OŚRODKACH POMOCY OSOBOM
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

Informacja o Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podlaskim


 
Początek strony